Overslaan naar content

Hoe gaan we om met je gegevens?

Zozijn heeft jouw persoonsgegevens nodig, dat kan niet anders. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). In de regeling Rechten van Betrokkenen in het kort lees je hoe we met deze gegevens omgaan. Wil je meer informatie over deze regeling? Lees dan de uitgebreide versie.

Privacyverklaring Zozijn

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zozijn verzamelt: via aanmeldingen (indicaties, beschikkingen), sollicitaties, telefonische informatieaanvragen, de website of anders. Zozijn verwerkt veel persoonsgegevens, van cliënten en van medewerkers. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. We besteden veel aandacht aan de techniek (ICT, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen). We maken protocollen, handleidingen en trainingen die we geregeld onder de aandacht brengen. 

Privacy is voor een groot deel mensenwerk. Onze medewerkers weten dat en handelen professioneel. 

In onderstaand document lees je meer over twee gebieden van onze verwerking: 

  1. De website. 

  2. De interne systemen en hoe we daarmee omgaan en wat je van ons mag vragen. 

Bekijk de privacyverklaring van Zozijn.

Privacyverklaring Recruitment

Deze privacy verklaring is bedoeld om je te informeren over de wijze waarop Zozijn de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectieprocedures bij Zozijn.

Wij volgen bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de wet- en regelgeving die van toepassing is en de sollicitatiecode van de NVP. De privacyverklaring wordt aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk regelmatig op onze vacaturesite voor de actuele versie.

Waarom verzamelen en verwerken wij gegevens?

De gegevens en documenten die je verstrekt, worden gebruikt in de selectieprocedure voor een functie binnen Zozijn. Zo vergelijken we je gegevens met de vacature(s) en de kwaliteiten en competenties die je meebrengt.

Zozijn maakt voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebruik van de webapplicatie en diensten van Recruitee.

Ook gebruiken we de gegevens binnen Zozijn om te bekijken of je eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan waarop je gesolliciteerd hebt.

Het kan zijn dat wij gegevens uit openbare zakelijke bronnen raadplegen. Bij interne sollicitaties maakt Zozijn tevens gebruik van reeds binnen Zozijn beschikbare persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit zijn in ieder geval de gegevens zoals:

  • Naam, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer;

  • als je nog minderjarig bent: persoonsgegevens van je ouders/voogden of je verzorgers;

  • over de door jouw gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;

  • over de functie waarop je hebt gesolliciteerd;

  • betreffende de aard en inhoud van je huidige en vorige functie(s) en over de reden van beëindiging van de voorgaande functie(s);

  • eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

Wat geldt voor alle functies?

• een verklaring van goed gedrag (VOG)

• we vragen referenties op bij vorige werkgevers;

• een diplomacheck kan onderdeel zijn bij de procedure

• indien dit voor de functie nodig is, maakt een medische keuring en/of een assessment onderdeel uit van de procedure

Hoe beveiligen we je gegevens?

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen Onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Wij bewaren je gegevens tot maximaal vier weken na het einde van de werving- en selectieprocedure. Je kunt toestemming aan ons geven om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er later mogelijk een passende functie vrijkomt. Zozijn bewaart de gegevens dan maximaal één jaar.

Cookies

Zozijn en derden gebruiken cookies (en andere technieken) om de website te analyseren en deze gebruiksvriendelijker te maken. Door gebruik te maken van de site, stem je hiermee in.

Welke rechten heb je bij Zozijn als je bij ons solliciteert?

Je hebt het recht op inzage in de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je hier gebruik van willen maken dan kun je een mailtje sturen aan het hieronder genoemde e-mailadres. Je kunt ons vervolgens vragen om je gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. We reageren uiterlijk binnen vier weken op je verzoek. Mochten wij niet in kunnen gaan op je verzoek dan lichten wij toe waarom.

Daarnaast kun je een klacht indienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag. We stellen het in dit geval wel op prijs als je eerst contact met ons opneemt om te kijken of we de klacht kunnen oplossen.

Contactpersoon

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming van Zozijn.

Datum en aanpassing van de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Op grond van art. 27 WOR heeft de OR instemmingsrecht over deze regeling. De OR heeft in november 2020 ingestemd met deze regeling.